SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Koło Łowieckie Nr. 44 „DANIEL” w Sierakowie zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie obowiązane jest do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionego obwodu łowieckiego nr. 142. Szczegółowy tryb przeprowadzania szacowania wstępnego - oględzin i(lub) szacowania ostatecznego szkód określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:

  • - tereny w granicach administracyjnych miast i wsi;
  • - tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości
  • - budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

 

DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY


Wniosek poszkodowanego powinien zawierać:

  1. dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z kontaktowym numerem telefonu
  2. lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody)
  3. rodzaj szkody
  4. szacunkowy rozmiar strat powstałych z tego tytułu

Wniosek na piśmie należy składać pod adresem:


ul. Daszyńskiego 20/2
64-410 SierakówInne niż pisemne zgłoszenie szkody zgodnie z obowiązującym prawem nie może być rozpatrzone!

Poszkodowany winien udowodnić, że jest właścicielem bądź dzierżawcą gruntu i załączyć do wniosku kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości) oraz wyszczególnionych poniżej dokumentów:

  1. uwiarygodnionego aktualnego wyrysu z mapy i wypisu z rejestru ewidencji gruntów działki będącej przedmiotem oględzin
  2. innych aktualnych dokumentów (notarialny akt własności, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, itp.), na podstawie których można będzie stwierdzić tytuł prawny do władania przez poszkodowanego przedmiotową nieruchomością

Odszkodowanie nie przysługuje przy szkodach nieprzekraczających wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy.

Wzór podania o oszacowanie szkody łowieckiej został określony przez Ministra Środowiska z Rozporządzeniem  dnia 8 marca 2010 r.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Zawiadomienie o zasiewie

Zgłoszenie szkody łowieckiej

Copyright © 2014 by KL DANIEL.
All Rights Reserved.